Kuidas siduda ettevõtluspädevuste arendamine ja aine õpetamine, et pakkuda õppijale eduelamust?

Töötoas tutvustame ettevõtluspädevuste arendamise võimalusi nii ainetes lõimitult, õppetegevustes, ainekavas kui ka enesearendamise teel. Häid ja läbi proovitud praktikaid ning kasulikke tegevusi, mis sobivad hästi ka üldhariduskoolidele, jagab Tartu Rakenduslik Kolledž.

Kutsekoja andmetel tõstavad Eesti tööandjad üldoskustest enim esile enesejuhtimisoskusi, millest olulisimaks peetakse eesmärgi saavutamist, muutustega kohanemist ja algatusvõimet. Kuidas toetada neid pädevusi õppes?

Jutuks tuleb ettevõtlusõppe ülesehitus ja ettevõtluspädevuste arendamine koolis süsteemselt. Muu hulgas esitleme Haridus- ja Noorteameti loodud uusi õppematerjale, mis on Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel tasuta kasutamiseks.

Parim õpetaja on kogemus! Mariin Alatsei jagab Tartu Rakendusliku Kolledži häid praktikaid: milliseid üritusi saab õppijate pädevuste arendamiseks korraldada, mis nipiga kaasata õppijad ja ka õpetajaskond ning kuidas lõimida ettevõtlusõpet ja -pädevusi erialaainetega.

See on võimalus õppida ühelt silmapaistvalt ettevõtlikult koolilt ning rakendada head praktikad ka üldhariduskoolis, samuti on see võimalus leida koostööideid ja -partnereid kasvõi juba sellest töötoast.

Töötuba on kasulik kõigile, kes vastutavad üldharidus- või kutsekoolis või rakenduslikus kõrgkoolis ettevõtlusõppe tegevuste ja ettevõtluspädevuste süsteemse arendamise eest, sh praktilise kogemuse kaudu.

Mariin Alatsei on Tartu Rakendusliku Kolledži ettevõtlusõppe koordinaator. Katrin Kivisild on Haridus- ja Noorteameti programmi “Edu ja tegu” programmijuht ning koolitaja.

Õpituba toimub Tartu Rakendusliku Kolledži Põllu õppekorpuses (palume registreeruda) ning kantakse üle ka Tartu haridusfestivali Facebooki lehel (registreerumine pole vajalik).