Kelle asi on noore inimese karjäär ja kuidas seda kõike õppega siduda?

Elu on nagu jalgratas: selleks, et tasakaalu hoida, tuleb edasi liikuda. (Albert Einstein)

Töötoa keskmes on ideed, metoodilised tööriistad ja materjalid karjääriõppe rakendamiseks ning karjääripädevuste toetamiseks ainetes lõimituna, aga ka süsteemselt kooli õppetöös ja tegevustes. 

Kas tajume koolis piisavalt enda rolli õppija karjääripädevuste toetamisel ning selle seost õpimotivatsiooni ja stressiga? OECD uuringute tulemused näitavad üheselt, et ennast juhtivad ja eneseteadlikud noored tulevad keskkonnast, kus tegeletakse karjääriteemadega süsteemselt, neid ainetundidesse lõimides ning eri osapooli kaasates. Samadest uuringutest aga selgub, et suur hulk 15-aastastest noortest ei räägi oma karjääriambitsioonidest kellegagi.

Kas üldpädevuste arendamine on õpetajale tüütu lisaülesanne aineõpetuse arvelt või hoopis võimalus rikastada ainetunde, seostada õpitavat eluga, toetades sel viisil õpilaste õpimotivatsiooni ja enesekindlust ning aidates neil leida oma huvisid ja andeid?

Jutuks tulevad noorte toetamise võimalused. Tutvustame mitmekesiseid (sh Haridus- ja Noorteameti programmis “Edu ja tegu” loodud) õppematerjale nii karjääripädevuste toetamiseks lõimitult kui ka karjääriõppe rakendamiseks koolis süsteemselt läbi haridustasemete, samuti õppija ja õpetaja enesetäiendamiseks. Materjalid on valminud Euroopa Sotsiaalfondi toel tasuta kasutamiseks.

Virve Kinkar on Haridus- ja Noorteameti karjääriõppe peaspetsialist ning Eesti Karjäärinõustajate Ühingu liige.